អេក្រង់បង្អួច pleated

  • អេក្រង់បង្អួច pleated

    អេក្រង់បង្អួច pleated

    សេចក្តីផ្តើម៖សំណាញ់ PPT Taiwan អេក្រង់សត្វល្អិត fiberglass និងអេក្រង់បង្អួច polyester ទាំងអស់អាចត្រូវបានបត់នៅចម្ងាយជាក់លាក់មួយដើម្បីធ្វើឱ្យចូលទៅក្នុងអេក្រង់សត្វល្អិត pleated ។